Algemene Voorwaarden Ittalum B.V.

Art. 1 Algemeen
lid 1 in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: Ittalum B.V. die met de afnemer een overeenkomst aangaat met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten als, terrasoverkappingen, terraskamers, wanden, zonwering, en aanverwante artikelen/producten in de breedste zin des woord en die niet met name genoemd zijn, daarvan en in verband met de koop te verrichten werkzaamheden.
b. De afnemer: de koper/afnemer, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht van de bij lid 1 sub a vermelden diensten.
c. Ittalum B.V. is gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 37138950.
lid 2 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Ittalum B.V. en haar afnemer.
Lid 3 Werkzaamheden als bedoeld in lid 1 sub a vermelden diensten zijn het monteren, plaatsen en leveren van de in artikel 1 lid a vermelde goederen.
lid 4 Afwijking van de voorwaarden ten gunste van de afnemer is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
lid 5 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor de afnemer bindend zijn vanaf een maand na verzending van de gewijzigde c.q. aangevulde voorwaarden door Ittalum B.V. aan de afnemer.
lid 6 Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is al naar gelang de absolute competentieregels, de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd.
lid 7 Alle bedragen als vermeld in uitingen van Ittalum B.V. zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
lid 8 Op alle met Ittalum B.V. afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Art. 2 Offertes
lid 1 Iedere aanbieding van Ittalum B.V. is vrijblijvend.
lid 2 Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte.
lid 3 Na aanvaarding van de offerte door de afnemer heeft Ittalum B.V. het recht om, binnen 5 dagen na ontvangst, haar aanbod schriftelijk te herroepen.
lid 4 De afnemer is verplicht de ondernemer schriftelijk, uiterlijk 6 weken voor de leverdatum, te informeren over feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
lid 5 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren goederen en te verrichten werkzaamheden, de totale koopprijs en de termijn waarbinnen de aflevering en/of oplevering zal plaatsvinden.

Art. 3 Overeenkomst
lid 1 De totstandkoming van de overeenkomst tot levering geschied door acceptatie van de offerte. Indien dit mondeling geschiedt, bevestigt de ondernemer de opdracht schriftelijk, onder vermelding van de datum.
lid 2 Eigendomsvoorbehoud, de ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zoals gespecificeerd op de offerte en factuur zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of te verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventuele
daarbij komende rente en kosten volledig zijn voldaan.
lid 3 Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of met nakoming voort te gaan voldoende zekerheden voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
lid 4 De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

Art. 4 Levertijd
lid1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
lid 2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke termijn met een maximum van 8 weken. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
lid 3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
lid 4 Overschrijding.
a. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
b. Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid
en de aard van de schade kan worden toegerekend.
lid 5 Indien levering op afroep (mededeling van de afnemer dat geleverd kan worden) wordt overeengekomen, geldt vanaf de afroep de in de overeenkomst afgesproken (vaste of vermoedelijke) termijn. Indien geen termijn mocht zijn overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 12 weken, in gaande vanaf de afroep.

Art. 5 Opslag van goederen
Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, is de ondernemer gerechtigd om betaling van de tweede termijn van de overeengekomen prijs te eisen. Tevens is hij gerechtigd aan de afnemer de opslagkosten in rekening te brengen; deze kosten bedragen 1 % van de overeengekomen prijs van de goederen per maand. De ondernemer zal de afnemer een omschrijving zenden van de in opslag genomen goederen.

Art. 6 Garantie
lid 1 De uitvoering van de overeenkomst moet die kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
lid 2 Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.
lid 3 Daarnaast heeft de afnemer garantie voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt er garantie gegeven voor een periode van een (1) jaar na levering. (De)montage, arbeidsloon etc. vallen niet onder de garantie.
lid 4 De garantie geld slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ondernemer – zowel financieel als anderszins – heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Art. 7 Klachten
lid 1 Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer geldend worden gemaakt door indiening binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van acht (8) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken en dient schriftelijk te worden ingediend.
lid 2 Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Art. 8 Verplichtingen van de afnemer
lid 1 Tenzij anders wordt overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer tijdig voor de af/oplevering erop dat de afnemer op straffe van vergoeding van schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
– de plaats waar de oplevering moet geschieden goed verhard is, zodat de monteurs deugdelijk met hun klimmateriaal en andere montagemiddelen veilig kunnen monteren;
– in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;
lid 2 De ondernemer stelt de consument er van op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, een lift of een kraan is voor rekening en risico van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.
lid 3 De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 9 Betalingsverplichtingen
lid 1 Betalingscondities.
a. Particuliere afnemers dienen, tenzij anders is overeengekomen, te voldoen middels een eenmalige incassomachtiging of contant bij aflevering van de goederen.
b. Zakelijke afnemers dienen zich te houden aan de volgende betalingscondities tenzij anders is overeengekomen:
– 30 % bij bestelling van de goederen
– 60 % bij aflevering of voor aanvang montage
– 10 % binnen 14 dagen na aflevering
lid 2 Indien de afnemer binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het verschuldigde vanaf de vervaldag tevens maandelijks een contractuele rente gelijk aan 1 % verschuldigd.
lid 3 De afnemer is na de vervaldag tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15 % van de hoofdsom te bedragen, met een minimum van € 40,46.

Art. 10 Opschorting van de betalingsverplichtingen
De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Art. 11 Vervoer en beschadiging bij aflevering
De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies tot op het moment van aflevering van de goederen. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld.
Bovendien dient door de afnemer schriftelijk binnen 2 werkdagen na aflevering bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

Art. 12 Extra kosten meer of minder werk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk of minder werk zal naar billijkheid verrekend worden. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de afnemer worden verlangd.

Art. 13 Annulering
lid 1 Ittalum B.V. heeft het recht om zonder opgave van redenen het aangaan of continueren van een overeenkomst tot het uitvoeren van opdrachten te weigeren en in geval van toerekenbaar tekortschieten van de afnemer reeds tot stand gekomen overeenkomsten tussentijds te beëindigen.
lid 2 In geval van annulering aan de zijde van afnemer na het in art. 2 lid 3 vermelde is afnemer 100 % van de afgesproken som verschuldigd.

Art. 14 Opschorting
Indien de afnemer in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal Ittalum B.V. haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk kunnen opschorten.

Art. 15 Conversie
lid 1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige bepaling.
lid 2 Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
lid 3 In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Algemene Voorwaarden Ittalum 14-01-2013